Vedtægter

Vedtægter for Taasinge Folkedansere (stiftet 1937)

Paragraf 1

Foreningens navn er Taasinge Folkedansere. Foreningen har hjemsted på Tåsinge. Foreningens formål er at bevare de gamle danse samt spillemandsmusikken og dragterne for eftertiden.

Paragraf 2

Enhver kan optages som medlem efter følgende regler:
 • Til og med 13 år som børnemedlem
 • Fra 14 år til og med 17 år som juniormedlem
 • Fra 18 år som seniormedlem
 • Støttemedlemmer som enkeltmedlem eller par
Støttemedlemmer kan deltage i inviterede arrangementer samt tre danseaftner pr. sæson. Indmeldelse sker ved bestyrelsen. Udelukkelse af foreningen kan foretages af bestyrelsen. Et udelukket medlem kan dog begære udelukkelsen prøvet ved førstkommende generalforsamling.

Paragraf 3

Foreningens medlemmer betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen i henhold til foreningens budget. Et erlagt kontingent kan under ingen omstændigheder – ej heller ved udelukkelse – forlanges tilbagebetalt.

Paragraf 4

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 – 5 medlemmer. Bestyrelsen vælger sin formand og kasserer og fordeler i øvrigt opgaverne mellem sig I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. Valg til bestyrelsen finder sted på den årlige generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af to år. Valg foretaget på en ekstraordinær generalforsamling har kun gyldighed til førstkommende ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
 • Der tilstræbes valgt to bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
 • Der tilstræbes valgt op til tre bestyrelsesmedlemmer i lige år
 • Suppleant til bestyrelsen vælges for en etårig periode.
 • Foreningen har to revisorer, der vælges for en toårig periode. Der er én på valg hvert år.
 • Hvert lige år vælges en fanebærer, og hvert ulige år vælges en suppleant for fanebæreren.
 • Børnemedlemmer har ikke stemmeret. Junior-, senior- og støttemedlemmer har stemmeret. Medlemmer under 18 år er ikke valgbare.


Paragraf 5

Den ordinære generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i februar måned. Medlemmernes eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen indvarsles 14 dage før afholdelse og skal indeholde en dagsorden med minimum følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Indkommende forslag
 5. Valg af bestyrelse og suppleant
 6. Valg af revisor
 7. Valg af fanebærer eller suppleant
 8. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling kan bestyrelsen indvarsle med kort varsel – dog mindst 8 dage. Desuden kan ti medlemmer ved skriftlig begæring forlange en ekstraordinær generalforsamling indvarslet.

Paragraf 6

Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. Regnskabet afleveres til revisorerne og skal være færdigrevideret senest 1. februar.

Paragraf 7

Foreningens fane og eventuelle dragter skal opbevares på Tåsinge på en forsvarlig måde hos de dertil betroede medlemmer.

Paragraf 8

Ændring af vedtægter kan kun ske på den ordinære generalforsamling. Vedtagelse kræver 3/5 af de afgivne stemmer.

Paragraf 9

Foreningens opløsning skal vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. Begge gange kræves skriftlig afstemning samt 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

I forbindelse med opløsningen skal foreningens eventuelle aktiver (pengebeholdning, fane, dragter, m.m.), fordeles til formål, som ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål eller almennyttige formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Fane og eventuelle dragter overgår til Taasinge Folkemindesamling i Bregninge.

(Vedtægter er sidst ændret februar 2016)

Lukket for kommentarer