Vedtægter

Vedtægter for Taasinge Folkedansere (stiftet 1937)

Paragraf 1

Foreningens navn er Taasinge Folkedansere. Foreningen har hjemsted på Tåsinge. Foreningens formål er at bevare de gamle danse samt spillemandsmusikken og dragterne for eftertiden.

Paragraf 2

Enhver kan optages som medlem efter følgende regler:

 

 

 • Til og med 13 år som børnemedlem
 • Fra 14 år til og med 17 år som juniormedlem
 • Fra 18 år som seniormedlem
 • Støttemedlemmer som enkeltmedlem eller par

Støttemedlemmer kan deltage i inviterede arrangementer samt tre danseaftner pr. sæson. Indmeldelse sker ved bestyrelsen. Udelukkelse af foreningen kan foretages af bestyrelsen. Et udelukket medlem kan dog begære udelukkelsen prøvet ved førstkommende generalforsamling.

Paragraf 3

Foreningens medlemmer betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen i henhold til foreningens budget. Et erlagt kontingent kan under ingen omstændigheder – ej heller ved udelukkelse – forlanges tilbagebetalt.

Paragraf 4

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 – 5 medlemmer. Bestyrelsen vælger sin formand og kasserer og fordeler i øvrigt opgaverne mellem sig I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. Valg til bestyrelsen finder sted på den årlige generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af to år. Valg foretaget på en ekstraordinær generalforsamling har kun gyldighed til førstkommende ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

 • Der tilstræbes valgt to bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
 • Der tilstræbes valgt op til tre bestyrelsesmedlemmer i lige år
 • Suppleant til bestyrelsen vælges for en etårig periode.
 • Foreningen har to revisorer, der vælges for en toårig periode. Der er én på valg hvert år.
 • Hvert lige år vælges en fanebærer, og hvert ulige år vælges en suppleant for fanebæreren.
 • Børnemedlemmer har ikke stemmeret. Junior-, senior- og støttemedlemmer har stemmeret. Medlemmer under 18 år er ikke valgbare.

Paragraf 5

Den ordinære generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i februar måned. Medlemmernes eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen indvarsles 14 dage før afholdelse og skal indeholde en dagsorden med minimum følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Indkommende forslag
 5. Valg af bestyrelse og suppleant
 6. Valg af revisor
 7. Valg af fanebærer eller suppleant
 8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan bestyrelsen indvarsle med kort varsel – dog mindst 8 dage. Desuden kan ti medlemmer ved skriftlig begæring forlange en ekstraordinær generalforsamling indvarslet.

Paragraf 6

Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. Regnskabet afleveres til revisorerne og skal være færdigrevideret senest 1. februar.

Paragraf 7

Foreningens fane og eventuelle dragter skal opbevares på Tåsinge på en forsvarlig måde hos de dertil betroede medlemmer.

Paragraf 8

Ændring af vedtægter kan kun ske på den ordinære generalforsamling. Vedtagelse kræver 3/5 af de afgivne stemmer.

Paragraf 9

Foreningens opløsning skal vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. Begge gange kræves skriftlig afstemning samt 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

I forbindelse med opløsningen skal foreningens eventuelle aktiver (pengebeholdning, fane, dragter, m.m.), fordeles til formål, som ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål eller almennyttige formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Fane og eventuelle dragter overgår til Taasinge Folkemindesamling i Bregninge.

(Vedtægter er sidst ændret februar 2016)

Privatlivspolitik/Dataansvar – 12.6.2018

 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længer er nødvendige.

Kontaktoplysninger på de dataansvarlige

Taasinge Folkedansere er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles som her beskrevet og i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Formand Anni Skov

Gesingevej 3

5700 Svendborg

Tlf. 22 34 98 90

Mail: gesingeskov@gmail.com

Website: www.taasingefolkedansere.dk

Kasserer Gerner Laursen
Chr. Kiilsgaards Vej 12
5900 Rudkøbing
Tlf. 51 37 93 34
Mail: gerner.laursen@gmail.com
CVR-nr. 36 15 76 82

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1. Medlemsoplysninger:
Almindelige personoplysninger:
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, emailadresse.

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

Udover almindelige personoplysninger, skal foreningen bruge cpr.nr på medlemmer, der kommer fra en anden kommune.

2. Oplysninger om instruktør og musikere:
Almindelige personoplysninger
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, emailadresse.

Her indsamler vi oplysningerne fra

Vi får kun oplysninger fra dig

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:
– Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
– Behandling efter lovkrav
– Behandling med samtykke

Formålene:

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

– Foreningens medlemshåndtering
– Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven, indberetning PEAU-tilskud

Formål med behandling af oplysninger på instruktør og musiker:

– Håndtering af instruktør og musikers hverv og pligter i foreningen
– Udbetaling af godtgørelser, refusioner eller lignende

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (eigitime) interesser som:

– Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamlingen
– Afholdelse af sociale arrangementer, samt andre aktiviteter
– Videregivelse af dine personoplysninger til Svendborg Kommune for at opfylde Folkeoplysningsloven. Svendborg Kommune videregiver personoplysninger på medlemmer fra anden kommune til medlemmets tilhørskommune.

Videregivelse af af dine personoplysninger

Der sker ikke anden videregivelse af dine personoplysninger end dem der er nævnt ovenfor

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Medlemmernes personoplysninger opbevares på de 2 nævnte kontaktpersoners private computer og ingen andre steder. Der tages jævnligt sikkerhedskopi som opbevares sikkert.

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
– Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine medlemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Ulønnede instruktør og musiker:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophør af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
– Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine medlemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
– Retten til at blive oplyst om behandling af data
– Retten til indsigt i egne personoplysninger
– Retten til berigtigelse
– Retten til sletning
– Retten til begrænsning af behandling
– Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
– Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringen eller sletningen så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Lukket for kommentarer.